24.01.2023 16.15

Annantalon taideopetus uudistuu – entistä useampi lapsi ja nuori pääsee Annantalon taideopetuksen pariin

Annantalon taidekasvatustoiminta muuttuu ympärivuotiseksi ja iltakurssitoiminnasta tulee syksystä 2023 lähtien nykyistä lyhytkestoisempaa. Uudistuksen myötä Annantaloon suunnitellaan perustettavan 12 taidekasvattajan vakanssia.

Annantalo on lasten ja nuorten taidekeskus, joka tuottaa lastenkulttuuripalveluja helsinkiläisille lapsille ja nuorille sekä heidän aikuisilleen. Annantalon taideopetuksen palveluita uudistetaan syksystä 2023 lähtien. Tavoitteena on kehittää Annantalon toimintaa saavutettavammaksi siten, että yhä useammalla helsinkiläisellä lapsella ja nuorella on tulevaisuudessa mahdollisuus kokeilla taidelajeja tai harrastaa taidetta Annantalossa.

Koulupäivän aikainen taideopetus jatkuu, iltakurssitoiminta uudistuu

Annantalo tarjoaa monitaiteista taideopetusta helsinkiläisille koululaisille koulupäivän osana ja iltakursseina sekä vapaa-ajan työpajoina että työpajapäivinä. Koulupäivän aikana tapahtuva taideopetus jatkuu, sillä se vastaa hyvin koulujen taideopetuksen tarpeisiin.

Annantalon iltakurssitoiminnan ja vapaa-ajan työpajojen kohdentumista muutetaan siten, että entistä useampi lapsi tai nuori pääsee mukaan. Tämän vuoksi syyslukukaudesta 2023 lähtien Annantalon iltakurssitoiminta on lyhytkestoisempaa ja sisältää myös kokeiluja mahdollistavia lyhytkursseja. Jos lapsi tai nuori on kiinnostunut jostain taidelajista ja haluaisi kokeilla tätä ennen pitkäkestoisempaan harrastamiseen sitoutumista, on se vastaisuudessa Annantalossa mahdollista. Eli pitkäkestoinen, vuodesta toiseen jatkuva harrastustoiminta muutetaan ja tilalle tulee erimuotoisia kursseja. Erityisen tuen tarpeessa olevien lasten ja nuorten tilannetta tarkastellaan erikseen: heidän kohdallaan ei välttämättä ole muualla mahdollisuutta pitkäkestoiseen harrastamiseen.

”Muutoksen tarve on ollut olemassa jo pitkään, koska Annantalon iltakursseihin kohdistuva kysyntä on ollut suurta. Joka vuosi kymmeniä, jopa mahdollisesti satoja perheitä jää ilmoittautumisten ulkopuolelle. Saavutettavuus ja mahdollisimman laaja osallistuminen ovat Annantalon taideopetuksen uudistuksen johtotähtinä. Uudistettavan iltakurssitoiminnan tavoitteena on, että nykyistä laajempi ja monimuotoisempi joukko helsinkiläisiä lapsia ja nuoria pääsee nauttimaan Annantalon toiminnasta”, Annantalon johtaja Pirjetta Mulari avaa muutosta.

Uudistuksen tavoitteena on tukea myös taideopetuksen ekosysteemiä Helsingissä. Helsingissä on yli 40 taiteen perusopetuksen oppilaitosta. Ne tarjoavat lapsille ja nuorille pidempikestoisempaa taideopetusta.

Perustettavaksi suunnitellaan 12 taidekasvattajan vakanssia

Annantalossa on työskennellyt vuosittain noin 40 määräaikaista taidekasvattajaa määräaikaisissa työsuhteissa erilaisilla osa-aikaprosenteilla. Annantalon taideopetuksen uudistamisen yhteydessä Annantalo tarjoaa vastaisuudessa taidekasvatuspalveluja ympärivuotisesti. Tämä edellyttää sitä, että Annantalossa työskentelisi vastaisuudessa vakinaisia kokoaikaisia taidekasvattajia. Uusiin perustettaviin vakinaisiin kokoaikaisiin tehtäviin tultaisiin suunnitelman mukaan valitsemaan 12 taidekasvattajaa sisäisellä ilmoittautumisella, joka kohdennetaan keväällä 2023 Annantalossa työsuhteessa oleviin taidekasvattajiin.

Kysymyksiä ja vastauksia Annantalon taideopetuksen uudistumisesta:

Miksi Annantalon iltapäivien taideopetusta muutetaan?

Annantalon iltakurssitoimintaa uudistetaan, jotta yhä useampi lapsi ja nuori pääsee taideopetustoiminnan pariin. Uudistus liittyy kaupungin palvelustrategiatyöhön, jossa kaupungin roolia tarkastellaan. Helsingissä on muun muassa yli 40 taiteen perusopetuksen oppilaitosta, jotka tarjoavat pitkäkestoista harrastamista, ja on nähty, että kaupungin roolina olisi tarjota paikkoja matalan kynnyksen harrastamiselle. Muutoksen tarve on ollut olemassa jo pitkään myös sen vuoksi, että Annantalon iltakursseihin kohdistuva kysyntä on ollut suurta. Joka vuosi jopa satoja perheitä on jäänyt ilmoittautumisten ulkopuolelle, kun kurssit ovat täyttyneet Annantalossa pitkään harrastaneista lapsista ja nuorista. Muutoksen tärkeimpänä syynä on Annantalon taideopetuksen parempi saavutettavuus kaikille helsinkiläislapsille ja -nuorille.

Kärsiikö taideopetuksen laatu ja monipuolisuus?

Emme ole lopettamassa toimivia palveluja ja kursseja, vaan tarkistamassa palveluja suhteessa nykyiseen toimintaympäristöön ja kaupungin strategisiin tavoitteisiin. Taideopetuksen muutoksen myötä Annantalon taidekasvattajat pystyvät suunnittelemaan opetusta nykyistä pitkäjänteisemmin. Talon sisäinen yhteistyö, eli yhteistyö Annantalon näyttely- ja esitystoiminnan kanssa on muutoksen myötä toimivampaa. Myös taidekasvattajien monitaiteinen työskentely mahdollistuu entistä paremmin, ja tämä kaikki yhdessä monipuolistaa Annantalon kävijöiden taidekokemusta. Uudistuksen myötä opetusta pystytään lisäksi tarjoamaan ympärivuotisesti, myös kesäisin.

Jääkö noin 30 taidekasvattajaa ilman töitä?

Annantalossa on työskennellyt vuosittain noin 40 taidekasvattajaa määräaikaisissa työsuhteissa erilaisilla osa-aikaprosenteilla. Tämä tarkoittaa, että joillakin taidekasvattajilla on saattanut olla vain muutama opetustunti viikossa. Uudistuksen myötä Annantaloon suunnitellaan perustettavan 12 kokoaikaista vakinaista taidekasvattajan vakanssia. Vakinaiset taidekasvattajat valitaan sisäisellä ilmoittautumisella, joka kohdennetaan keväällä 2023 Annantalossa työsuhteessa oleviin taidekasvattajiin. Niitä taidekasvattajia, joita ei valita vakinaisiin työsuhteisiin, autamme löytämään itselleen soveltuvia tehtäviä kaupungin sisältä. Jaamme heille tietoa kaupungilla avoinna olevista tehtävistä, joissa he voisivat jatkaa työtä kaupungilla. Tämä edellyttää, että henkilö itse hakee rekrytoinnin kautta paikkaa.

Onko päätös Annantalon uudistuksesta tehty ja missä?

Annantalon taidekasvattajien työsuhteisiin liittyvässä prosessissa ei ole tehty toistaiseksi päätöstä, vaan kyseessä on suunnitelma. Annantalon kehittämistyötä on työstetty yhdessä henkilöstön kanssa pitkään, muun muassa osana Annantalon taideopetuksen kehittämisprojektia vuosina 2019–2021. Näissä keskusteluissa on käyty läpi Annantalon taideopetuksen kehittämistarpeita, ja henkilöstö on esittänyt vahvan toiveen työsuhteiden vakinaisuudesta. Vakinaisten työsuhteiden myötä toiminnan kehittäminen mahdollistuisi paremmin ja taidekasvattajilla olisi myös mahdollisuus tehdä taidekasvatustuntien ulkopuolista suunnittelutyötä osana työaikaansa.

Kuka muutoksesta päättää ja milloin?

Päätöksen suunnitelman toimeenpanosta tekee Annantalon johtaja keväällä 2023 yhteistoimintamenettelyn jälkeen.

Uutista pävitetty 1.2.23. Kysymyksiä ja vastauksia -osio lisätty uutiseen.