Staden som en läromiljö

Helsingfors stads forum för kulturfostran

En hel del finländska konstnärer är verksamma i huvudstadsregionen och i Helsingfors, likaså är skaran av konst- och kulturaktörer varierande och omfattande i regionen. Konst- och kulturaktörerna i Helsingfors erbjuder barngrupper en möjlighet att uppleva olika platser och metoder för konst och kultur av varierande innehåll. Det finns således fina ramar för att uppleva konst och kultur på många olika sätt.

Det är viktigt att även för barn och ungdomar möjliggöra lika och balanserade konst- och kulturupplevelser. Bäst nås denna målgrupp via småbarnspedagogiken och skolan. 

Två gånger per år ordnar Helsingfors stads kultur- och fritidssektor tillsammans med sektorn för fostran och utbildning ett forum för kulturfostran. Det främjar möten och dialoger mellan konst- och kulturaktörer samt fostrare, och är på så sätt ett evenemang för både lärande och utveckling.

Temana för mötena är aktuella ämnen inom kulturfostran. I forumen får deltagarna höra tal av aktörer inom kulturområdet, fördjupa sig i sakkunskap samt bilda nätverk och arbeta tillsammans.

Mer information: Laura Arala, laura.arala@hel.fi


Forum för kulturfostran våren 2024:

Bildning som livets läskunnighet – mot en gemensam framtid

ti 09.04.2024 kl. 9–16

Forum för kulturfostran våren 2024 ordnas tisdagen den 9 april i Helsingfors universitets huvudbyggnad (Fabiansgatan 33). Tema för forumet är bildning, framför allt ut läsandets och läskunnighetens synvinkel. Förmiddagens inlägg tangerar bildning ur olika synvinklar. Eftermiddagens program inkluderar verkstäder, diskussioner och case-presentationer, i vilka temat fördjupas särskilt via läsandet och litteraturen.

Anmäl dig HÄR. Anmälan stänger den 25 mars 2024 kl 12.00.


PROGRAM

kl. 09.00   Morgonkaffe med salt tilltugg

kl. 09.30   Välkommen

                 Pirjetta Mulari, barnkulturchef och Nina Gran, specialplanerare

klo 09.40   En hälsning från Pöllö-akademin

                  Saila Poulter, docent, universitetsforskare

klo 09.50   Inledningsanförande på temat: Bildning är överlevnad

                  Juha Hurme, teaterregissör och författare

klo 10.30   Konstens kunskap – kulturell multiläskunnighet

                  Susanna Metsälä, specialplanerare för konstundervisning, Annegården

                     Konstens språk är mer omfattande än det talade eller skrivna språket. Konsten är                                   kulturernas och verksamhetens språk. Skolan och utbildningen finns till för bildning,                               övergripande bildning som kombinerar uppfattningen om kunskap inom olika                                           vetenskapsgrenar via olika läroämnen. Vilka epistemologiska rötter har konstfostran?       

kl. 11.10   Jämlik kulturfostran: Berättelsens roll i uppbyggandet av drömmar                        och människobilden

                 Ujuni Ahmed, författare och samhällsaktivist

                    Genom berättelser skapar vi fantasibilder av drömmar och av världen samt av                                        mänskligheten. Om det fattas människor eller människogrupper ur våra berättelser så                            blir både vår uppfattning om mänskligheten och vår världsbild felaktig.                                                    Likabehandling i kulturfostran bör beaktas i högre grad som en väsentlig del av                                      bildningen.

kl. 12.00   Lunch

kl. 13.00   Guidad övergång till eftermiddagens smågrupper

kl. 13.15   Eftermiddagens smågrupper

                 Verkstäderna är i huvudsak finskspråkiga, men välkomnar även                                       svenskspråkiga deltagare. I den svenskspråkiga verkstaden välkomnas                           även finskspråkiga deltagare.

  • Framtidstänk för barn I verkstaden, som ordnas av Pöllö-akademin gör vi en tidsresa till ett gott liv i anknytning till handledning av barn under skolåldern. Vårt mål är att fundera på hur vi som pedagoger hoppfullt kan förbereda våra barn inför en framtid som vi inte själva känner till. Hur anknyter gemensam verksamhet och hållbarhetstänk till bildning – vilka scenarier, önskemål och rädslor har vi som vuxna vad gäller världens eller vår egen framtid? Vi hör om prövar på dramatiska och konstnärliga metoder inom framtidsfostran och får ta del av forskningsresultat om hur bestående de globala framtidsbilderna är då vi växer från barn till vuxna. Ledare för verkstaden är pedagogie doktor, universitetslektor, specialklasslärare och lärare i småbarnspedagogik Hanna Lampi.
  • Flerspråkighet i barnlitteraturen: Många berättelser, många röster? Med hjälp av barnlitteraturen kan man behandla ämnen som är viktiga för dagens barn (och även vuxna!), exempelvis mångfald. Könens, ålderns, etnicitetens, språkens och familjeformernas mångfald har ökat i barnböckerna. I verkstaden, som riktas till lärare inom småbarnspedagogiken och för- och grundundervisningen tar vi del av mångfald och särskilt flerspråkighet i barnböcker. Verkstaden leds av universitetslektor, forskare Jaana Pesonen.
  • Ordkonstworkshop Rysmans rysliga butik I ordkonstverkstaden Rysmans rysliga butik tar vi på ett upplevelsebaserat sätt del av Magdalena Hais lättlästa bok Rysmans rysliga butik och det hemska skrattpulvret och sedan får deltagarna göra ordkonst och skapa en egen ryslig butik. Verkstaden riktar sig särskilt till lågstadielärare, men det går också att utnyttja stunden för att inhämta inspiration för hur man ger liv åt litteratur och utnyttjar ordkonst i undervisningen. Verkstaden leds av specialbibliotekarie och ordkonsthandledare Emilia Kämäräinen från Helsingfors stadsbibliotek.
  • Case Huppu – känslor för att väcka läsglädjen Kan vardagliga känslor få unga i högstadieåldern att läsa? Denna fråga gav upphov till en hel romanserie för unga. Kom och ta del av berättelsen om Huppu-böckernas uppkomst och dela erfarenheter om hur man kan väcka upp läsglädjen hos unga. Verkstaden leds av författare, dramainstruktör och lärare Jani Kiiskilä.
  • Kontroll över orden – Läskunnighet som överlevnadsförmåga och ”hopplösa fall” I samband med sin undervisning om läskunnigheten som överlevnadsförmåga har Aleksis Salusjärvi träffat cirka 10 000 13–29-åriga unga med dålig motivation. De unga som hamnar i svårigheter känner sig så gott som alltid utanför. Den största delen av dem har även ambitioner att uttrycka sig själva och ett stort behov av att göra sig förstådda. Salusjärvi lär ut textkunskaper med hjälp av rap-lyrik, och det har visat sig vara ett effektivt sätt särskilt för unga som förhåller sig negativt till läsning. Det är viktigt att koppla de verbala kunskaperna till textkunskaper, vilket är fokus i denna workshop som riktar sig till lärare på andra stadiet.​​​​​​
  • En smak av böcker – känslor, styrkor och empati I denna svenskspråkiga bokverkstad tar vi del av böcker som anknyter till temat och diskuterar deras innehåll. Dessutom jobbar vi med Beatrice Alemagnas bilderbok Vad är ett barn? och utnyttjar det pedagogiska materialet i boken. Verkstaden lämpar sig särskilt för personer som jobbar inom småbarnspedagogiken och grundundervisningen. Cecilia Eriksson, pedagogisk informatiker från Helsingfors stadsbibliotek, leder verkstade
  • Vad innebär bildning för mänskligheten? Varmt välkommen att begrunda bildningen vid mänsklighetens horisont. Vart kallar bildningen oss i tillvaron? Hur kan bildningen stöda oss i vår mänsklighet i en värld som är full av erbarmliga problem? Gruppdiskussionen är dialogisk: för oss är det viktigare att ställa rätt frågor och förundras än att få färdiga svar. Diskussionen faciliteras av docent, universitetslärare Katariina Stenberg

kl. 14.45   Eftermiddagskaffe med sött tilltugg

kl. 15.15   De ungas egna ord

                 Erik Grönvall och Rebecka Mellgren, Sydkustens ordkonstskola                    

kl. 15.40   Summering av dagen

                 MC Kajo

kl. 16.00   Evenemanget avslutas