För barnkulturen i Finland!

Förbundet för barnkulturcenter i Finland – Annegården är med!

Förbundet för barnkulturcenter i Finland främjar verksamhetsförutsättningarna för professionella barn- och ungdomskulturcenter och stärker kompetensen inom barnkulturens område och gör den känd på nationell nivå. Förbundet ordnar årligen ett riksomfattande barnkulturforum och ger aktörer inom barnkultur möjligheter att skapa nätverk.

För att öka såväl mängden barnkultur av hög kvalitet som uppskattningen av den startar och samordnar förbundet nationella och internationella samarbetsprojekt och projekt som dess medlemmar kan delta i. Ett viktigt mål är att utveckla jämlik barnkulturverksamhet som stödjer välbefinnande i hela landet.

Förbundet har publicerat handboken Kvalitetshandbok för barnkultur, som hjälper aktörer att undersöka och fundera över hur kvalitet kan garanteras inom barnkulturarbetet. Som medlem i förbundet har Annegården förbundit sig till kvalitetsindikatorerna i handboken. För att uppfylla indikatorerna ska verksamheten vara barnorienterad, professionell, tillgänglig, erfarenhetsbaserad och samarbetsinriktad. 

För barn, familjer och fostrare har förbundet sammanställt ett intressant skyltfönster för barnkultur och konst på harrastakotona.fi/sv/.

Mer information: lastenkulttuuri.fi/sv/

Ladda kvalitetshandboken här (på finska)

Ansvarig kulturproducent Tiina Susiluoto, tiina.susiluoto@hel.fi


Foto: Mikael Ahlfors